Lyrics

0123456789ABCDEF
GHIJKLMNOPQRSTUV
WXYZ
Noname
Aha Do Na Tau Pasonang Roha
Noname
Ahado na tau pasonang roha nadiportibion
Binahen ni namasa nasonggop sai tong tong
Sai marsoring soring ro las niroha arsak pe
Nang namorai gabe pogos mora na pogosi
Satongkin balik namasa i
Nang na lea i gabe sangap lea nasangap i
Bilangi mai di rohami
Di Tuhanta i na mate i naung sonang i
O Tuhanki nasonang i asa sonang naro tusi
Ingot ma Tuhanta i unang lupa ho disi
Roma ho Tuhan Jesus Tuhanku sipangolu au
Asa sonang au sonang nang sogot pe
Unang ho pamarsakhu pasarisari sasude
Saluhutna halojaon parsorion itahe
sa sude do mibar imbar saluhut namasa i
Udan nang logoniari sai marsoring soring ro
Hamora on hapogoson haleaon sangap pe
Sai marsiboan tingkina sahat tu ujung na i
Alai adong do jambarhi dihasonangan saogot i
Molo porsea ho disi sai dapot ho do i muse
Antong lului ma sasudena hasonangan ni tondinta i
Asa martua ho disi saleleng ni leleng na i
post by: admin